Oferta

Cennik

TŁUMACZENIA PISEMNE *
Zwykłe

linijka normatywna tekstu (55 znaków ze spacjami) (55 znaków ze spacjami)

0,95 Euro (cena netto) 1,13 Euro (cena brutto)
Uwierzytelnione (przysięgłe)

linijka normatywna tekstu (55 znaków ze spacjami) (55 znaków ze spacjami)

1,95 Euro (cena netto) 2,32 Euro (cena brutto)
TŁUMACZENIA USTNE **
Zwykłe

1 h (netto) 1 h (brutto)

65,00 Euro 71,40 Euro
Uwierzytelnione (przysięgłe)

1 h (netto) 1 h (brutto)

85,00 Euro 101,15 Euro

Wynagrodzenie tłumacza przysięgłego za świadczone usługi tłumaczeniowe ustne i pisemne reguluje ustawa o wynagrodzeniach i odszkodowaniach wymiaru sprawiedliwości (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz).
Wynagrodzenie za tłumaczenie ustne za każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza wynosi 85,00 Euro. Do wynagrodzenia zalicza się również czas dojazdu oraz czas oczekiwania. Ponadto za ostatnią rozpoczętą godzinę obecności tłumacza przysięgłego pobierana jest stawka wynagrodzenia w pełnej wysokości, jeżeli usługa trwała dłużej niż 30 minut. W przeciwnym razie stawka wynosi połowę kwoty wynikającej ze stawki za pełną godzinę (42,50 Euro).
Stawki wynagrodzenia tłumacza przysięgłego za sporządzenie poświadczonego tłumaczenia wynoszą 1,80 Euro za każde rozpoczęte 55 znaków ze spacjami tekstu pisemnego, jeśli tekst został dostarczony tłumaczowi w edytowalnej formie elektronicznej. W przeciwnym razie stawka wynagrodzenia wynosi 1,95 Euro za każde rozpoczęte 55 znaków ze spacjami tekstu pisemnego.
Liczba znaków ze spacjami w tekście liczona jest na podstawie tekstu wyjściowego.

* TŁUMACZENIA PISMENE
Podstawę obliczenia kosztów tłumacznonego tekstu stanowi tzw. linijka normatywna tekstu . Linijka normatywna składa się z 55 znaków (ze spacjami). Ceny tłumaczeń kształtują się w zależności od objętości, stopnia trudności tłumaczonego tekstu oraz terminu realizacji zlecenia. W przypadku powstania opłat pocztowych dolicza się koszty wysyłki.

** TŁUMACZENIA USTNE
Koszt tłumaczenia ustnego zwykłego nalicza się od momentu stawienia się tłumacza na umówioną godzinę do chwili opuszczenia przez niego miejsca tłumaczenia, bez względu na przerwy i inne okoliczności wynikające z organizacji i charakteru spotkania. Do ceny tłumaczenia ustnego nalicza się także koszt dojazdu tłumacza z miejsca zamieszkania do miejsca tłumaczenia oraz od miejsca tłumaczenia do miejsca zamieszkania tłumacza (0,30 Euro/kilometr).
Koszt tłumaczenia ustnego uwierzytelnionego nalicza się od momentu wyjazdu tłumacza z miejsca zamieszkania, stawienia się tłumacza na umówioną godzinę do chwili opuszczenia przez niego miejsca tłumaczenia oraz, bez względu na przerwy i inne okoliczności wynikające z organizacji i charakteru spotkania oraz czas powrotu z miejsca tłumaczenia do miejsca zamieszkania tłumacza. Do ceny tłumaczenia ustnego nalicza się także koszt dojazdu tłumacza z miejsca zamieszkania do miejsca tłumaczenia oraz od miejsca tłumaczenia do miejsca zamieszkania tłumacza (0,30 Euro/kilometr).
Ceny brutto zawieraja podatek VAT (19%).

Zapraszam do kontaktu