TŁUMACZENIA UWIERZYTELNIONE TZW. PRZYSIĘGŁE

Sporządzam tłumaczenia uwierzytelnione – zwane również poświadczonymi, a potocznie ,,przysięgłymi‘‘, które są uznawane przez sądy i urzędy w Niemczech i Polsce i spełniają wszystkie wymogi określone w ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego.
Tłumaczenia uwierzytelnione opatrzone są moją pieczęcią i moim podpisem jako tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Prezesa Sądu Najwyższego Hamm w Nadrenii Północnej-Westfalii.
Oferuję tłumaczenia m.in. następujących dokumentów:

 • dokumenty USC
 • dokumenty samochodowe
 • akty notarialne
 • wyroki sądowe
 • świadectwa szkolne i dyplomy
 • pisma urzędowe
 • dokumenty handlowe
 • dokuemnty księgowo – podatkowe

TŁUMACZENIA ZWYKŁE I SPECJALISTYCZNE

W ramach tłumaczeń zwykłych oferuję Państwu profesjonalne usługi w zakresie tłumaczenia, wypełniania formularzy oraz pism urzędowych.
Ponadto oferuję Państwu tłumaczenie następujących dokumentów aplikacyjnych:

 • życiorys (CV)
 • list motywacyjny
 • świadectwa pracy
 • referencje
 • certyfikaty

TŁUMACZENIA USTNE

W ramach tłumaczeń ustnych oferuję Państwu profesjonalne usługi tłumaczeniowe:

 • w sądzie
 • na policji
 • w prokuraturze
 • w zakładzie karnym
 • u notariusza
 • u lekarza
 • w banku
 • w urzędzie pracy
 • oraz innych urzędach państwowych